Monday, 16/07/2018 - 05:59|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
 • Vũ Xuân Trường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0915544921
  • Email:
   vutruong961975@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Đức Cường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Điện thoại:
   0913339981
  • Email:
   duyhacuong@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Phạm Thị Thúy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Điện thoại:
   0917058058
  • Email:
   phamthuypgdyb@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Hoàng Long Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó tổ KHTH
  • Điện thoại:
   0912661493
  • Email:
   tuanh.08.07@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Phạm Ngọc Doanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ KHTH
  • Điện thoại:
   0913339918
  • Email:
   pn_doanh.pgddtyenbinh@yenbai.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ: