Monday, 16/07/2018 - 06:00|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
 • Trần Ngọc Đức
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0913339921
  • Email:
   tranduc17118@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Trần Thu Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Điện thoại:
   0869149383
  • Email:
   tranhapgd1983@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Phan Mạnh Tường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Điện thoại:
   0913869707
  • Email:
   mnhuyenyenbinh@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Thị Hồng Lê
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Điện thoại:
   0915272298
  • Email:
   hongleyb@yahoo.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Vũ Thanh Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Điện thoại:
   0912315839
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Phạm Anh Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0913339920
  • Email:
   anhtuanpgdyb@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ: